Версия для печати

404 Error

26.10.2018

Загальні сбори

Акціонерам! Повідомлення про загальні збори.

Приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (ЄДРПОУ – 20270701; місцезнаходження - 49059, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34, корп. 94 Д), далі за текстом – «Товариство», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства:

 

Дата загальних зборів Товариства – «05» грудня 2018 року.

Час проведення загальних зборів Товариства – 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів Товариства – Україна, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26-Б, конференц-зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється за місцем проведення загальних зборів – 9 година 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 9 година 50 хвилин.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година «29» листопада 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження терміну дії її повноважень.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.

3. Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 100 штук, кількість голосуючих акцій становить 100 штук.

Акціонери можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного по вівторкам щонеділі з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26-Б, конференц-зал; в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також мають право в установлених законодавством України терміни в письмової формі внести пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – Генеральний директор Мікаілов З.Ш.О.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, ключених до проекту порядку денного загальних зборів а також інша інформація передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: - www.agrospektr.com.

Відповідно до вимог ст.ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонерів;

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення.

- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного зборів, яке повинно бути направлено/вручене Товариством не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує

особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до наступних вимог.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Виконавчий орган ПРАТ «Агро-Спектр».

Телефон для довідок: (056) 776-76-88

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний 2017 рік

Попередній 2016 рік

Усього активів

1441

2186

Основні засоби

16

26

Запаси

965

1225

Сумарна дебіторська заборгованість

355

989

Грошові кошти та їх еквіваленти

--

7

Нерозподілений прибуток

121

1010

Власний капітал

1124

2012

Статутний капітал

93

93

Поточні зобов’язання

282

149

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток

(889)

(869)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-8,89

-8,69

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

9