Версия для печати

404 Error

20.11.2017

Загальні збори

Акціонерам! Повідомлення про загальні збори.

Приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (ЄДРПОУ – 20270701; місцезнаходження - 49059, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34, корп. 94 Д), далі за текстом – «Товариство», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства:

 

Дата загальних зборів Товариства – «21» грудня 2017 року.

Час проведення загальних зборів Товариства – 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів Товариства – Україна, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26-Б, конференц-зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється за місцем проведення загальних зборів – 9 година 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 9 година 50 хвилин.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година «15» грудня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження терміну дії її повноважень.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.

3. Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2016 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

6. Відзив складу ревізійної комісії.

7. Обрання складу ревізійної комісії.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного по вівторкам щонеділі з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26-Б, конференц-зал; в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також мають право в установлених законодавством України терміни в письмової формі внести пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – Генеральний директор Мікаілов З.Ш.О. Крім того, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства - www.agrospektr.com.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Телефон для довідок: (0562) 776-76-88

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

2186

3184

Основні засоби

26

39

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1225

1368

Сумарна дебіторська заборгованість

989

1713

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

2

Нерозподілений прибуток

1010

1878

Власний капітал

2012

2881

Статутний капітал

93

93

Довгострокові зобов’язання

25

21

Поточні зобов’язання

149

282

Чистий прибуток

(869)

(554)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом період

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

6

   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «Відомості НКЦПФР» № 220 (2725) від 20.11.2017р. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Мікаілов З.Ш.о.