Версия для печати

404 Error

02.11.2016

Загальні збори

Акціонерам! Повідомлення про загальні збори.

Приватне акціонерне товариство «Агро-Спектр» (ЄДРПОУ – 20270701; місцезнаходження - 49059, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34, корп. 94 Д), далі за текстом – «Товариство», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства:

 

Дата загальних зборів Товариства – «14» грудня 2016 року.

Час проведення загальних зборів Товариства – 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів Товариства – Україна, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26-Б, конференц-зал.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється за місцем проведення загальних зборів – 9 година 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 9 година 50 хвилин.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година «08» грудня 2016 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору щодо її повноважень та припинення її повноважень.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.

3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2015 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного по вівторкам щонеділі з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 26-Б, конференц-зал; в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також мають право в установлених законодавством України терміни в письмової формі внести пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – юрисконсульт Антонюк А.О.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Телефон для довідок: (0562) 776-76-88

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

3105

3809

Основні засоби

39

55

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1368

1517

Сумарна дебіторська заборгованість

1677

2228

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток

1723

1737

Власний капітал

2726

2740

Статутний капітал

93

93

Довгострокові зобовязання

96

127

Поточні зобов’язання

282

942

Чистий прибуток

(554)

(1405)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом період

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

7

  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «Відомості НКЦПФР» № 209(2463) від 02.11.2016р. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Мікаілов З.Ш.о.