Акционерам » Проект рішень загальних зборів

Версия для печати

Проект рішень загальних зборів

 

№ з/п

Питання порядку денного

Проекти рішень з питання порядку денного

1

Обрання лічильної комісії та затвердження терміну дії її повноважень.

1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є».

2.Затвердити умови договору № 16-ЛК від 25.10.2018 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 05.12.2018р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» та ПРАТ "АГРО-СПЕКТР".

3.Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» наступний склад лічильної комісії:

-Голова лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович;

-Член лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна;

4. Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "АГРО-СПЕКТР" повноваження лічильної комісії припиняються.

2

Обрання голови і секретаря загальних зборів

Обрати Головою зборів – Іващенко Миколу Івановича,

Секретарем зборів – Оскаленко Марія Юріївна

3

Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Затвердити наказ Генерального директора про засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах шляхом підписання Генеральним директором та відбитком печатки Товариства перед початком реєстрації акціонерів.

4

Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Генерального директора про роботу товариства за 2017 рік

5

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків

1.Роботу Ревізійної комісії товариства в 2017 році визнати задовільною.

2.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік затвердити.

 

6

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

 

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.

7

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

1.Затвердити збиток у розмірі 889 тис.грн., отриманий товариством за 2017 рік.

2.Дивіденди за результатами діяльності товариства за 2017 рік не сплачувати в зв’язку з наявністю збитку.

8

Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1.Затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-СПЕКТР», що пов’язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та викласти його в новій редакції.

2.Делегувати Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 05.12.2018р.

3.Доручити Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 05.12.2018 р.

9

Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

1. Затвердити наступні Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»;

- Положення про виконавчий орган ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»;

-Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «АГРО-СПЕКТР»;

2.Встановити, що датою набуття чинності нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення загальними зборами акціонерів 05.12.2018 р.

3.Делегувати Генеральному директору ПРАТ «АГРО-СПЕКТР» право підпису затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.12.2018 р. Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПРАТ «АГРО-СПЕКТР».