Акционерам » Проект рішень загальних зборів

Версия для печати

Проект рішень загальних зборів

 

№ з/п

Питання порядку денного

Проекти рішень з питання порядку денного

1

Обрання лічильної комісії та затвердження терміну дії її повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є».

1.2.Затвердити умови договору № 15-зб від 16.11.2017 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 21.12.2017р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» та ПРАТ "АГРО-СПЕКТР".

1.3.Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» наступний склад лічильної комісії:

-Голова лічильної комісії – Калькіс Сергій Володимирович;

-Член лічильної комісії – Чернуха Олена Вікторівна;

1.4. Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "АГРО-СПЕКТР" повноваження лічильної комісії припиняються.

2

Обрання голови і секретаря загальних зборів

Обрати Головою зборів – Іващенко Миколу Івановича,

Секретарем зборів – Антонюк Аліну Олександрівну

3

Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Затвердити наказ Генерального директора про засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах шляхом підписання Генеральним директором та відбитком печатки Товариства перед початком реєстрації акціонерів.

4

Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт Генерального директора про роботу товариства за 2016 рік

5

Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2016 рік.

1.Роботу Ревізійної комісії товариства в 2016 році визнати задовільною.

2.Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік затвердити.

3.Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

6

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

1.Затвердити збиток у розмірі 869 тис.грн., отриманий товариством за 2016 рік.

2.Дивіденди за результатами діяльності товариства за 2016 рік не сплачувати в зв’язку з наявністю збитку.

7

Відзив складу ревізійної комісії.

 

Відізвати ревізійну комісію у повному складі в зв’язку з закінченням терміну її повноважень.

8

Обрання складу ревізійної комісії.